สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

TRADE COMPETITION COMMISSION OF THAILAND

การเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาด