สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

TRADE COMPETITION COMMISSION OF THAILAND

การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

1
หลักเกณฑ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลและที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน
หลักเกณฑ์การสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ