สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

TRADE COMPETITION COMMISSION OF THAILAND

คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

 
นายไมตรี สุเทพากุล
นายไมตรี สุเทพากุล
ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า
[email protected]
02 199 5401
นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์
นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์
รองประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า
[email protected]
02 199 5401
นายสมชาติ สร้อยทอง
นายสมชาติ สร้อยทอง
กรรมการการแข่งขันทางการค้า
[email protected]
02 199 5401
ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล
ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล
กรรมการการแข่งขันทางการค้า
[email protected]
02 199 5401
ดร.รักษเกชา แฉ่ฉาย
ดร.รักษเกชา แฉ่ฉาย
กรรมการการแข่งขันทางการค้า
[email protected]
02 199 5401
พ.ต.อ. ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล
พ.ต.อ. ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล
กรรมการการแข่งขันทางการค้า
[email protected]
02 199 5401
นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ
นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ
กรรมการการแข่งขันทางการค้า
[email protected]
02 199 5401

คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าชุดที่ผ่านมา อดีต – ปัจจุบัน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

 • เสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้

 • ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

 • กํากับดูแลการประกอบธุรกิจและกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม

 • พิจารณาเรื่องร้องเรียนและสอบสวนการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

 • พิจารณาวินิจฉัยคําร้องขอตามมาตรา ๕๙

 • วางระเบียบการสืบสวนและสอบสวนของคณะอนุกรรมการสอบสวน

 • ประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

 • ดําเนินคดีอาญาตามที่ผู้เสียหายร้องทุกข์ตามมาตรา ๗๘

 • พิจารณากําหนดโทษปรับทางปกครองตามมาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ รวมทั้งฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

 • เชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง คําอธิบาย คําแนะนําหรือความเห็น

 • เสนอความเห็นและเสนอแนะต่อรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย ของรัฐด้านการแข่งขันทางการค้า

 • ให้คําแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หรือคําสั่งที่เป็น อุปสรรคต่อการแข่งขันทางการค้า ทําให้เกิดการกีดกัน จํากัดการแข่งขัน หรือลดการแข่งขันทางการค้า อันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ

 • กําหนดแผน กลยุทธ์ และแนวทางการบริหารงานของสํานักงาน

 • ออกระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน และการดําเนินงานอื่นของสํานักงาน

 • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ บรรดาระเบียบหรือประกาศที่ใช้บังคับเป็นการ ทั่วไป เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้