กิจกรรม

 

สำนักงาน กขค. เข้าพบอธิบดีกรมการค้าภายใน เพื่อหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ วงศ์สินศิริกุล เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า พร้อมด้วย พันตำรวจโทพงศ์อินทร์ อินทรขาว ที่ปรึกษาด้านการสืบสวนสอบสวน สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าพบ นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม  อธิบดีกรมการค้าภายใน โดยมีร้อยตรีจักรายอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน และคณะผู้บริหารของกรมการค้าภายในเข้าร่วม เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการสร้างความร่วมมือในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมรวมไปถึงแนวทางการบูรณาการด้าน   การกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมอัศววายุ ชั้น 11 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยมีประเด็นสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือ 2 ประเด็นหลัก ได้แก่
1. การแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Exchange) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน
2. การบูรณาการความร่วมมือ โดยการจัดตั้งทีมปฏิบัติการร่วม (Joint Operation Team) การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน  รวมไปถึงการสร้างความตระหนักรู้ (Advocacy) ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า และกรมการค้าภายใน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ
ในการบูรณาการบทบาทภารกิจภายใต้การกำกับดูแลของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจทำการค้าอย่างมีธรรมาภิบาล รวมไปถึงการสร้างสภาพแวดล้อมให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม อันจะส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมในท้ายที่สุด


ติดต่อเรา

  • map
  • อาคารจอดรถ 5 ชั้น (BC) ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
    เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

  • สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
     Visits: 779828