สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

TRADE COMPETITION COMMISSION OF THAILAND

กิจกรรม

 

สำนักงาน กขค. โดย นายมนยศ วรรธนะภูติ รองเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ภารกิจด้านส่งเสริม วิจัย และตรวจสอบด้านการแข่งขัน ได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนทิศทางนโยบายสนับสนุนประเทศเดินหน้าสู่เป้าหมาย Net-Zero

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน กขค.) โดย นายมนยศ วรรธนะภูติ รองเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ภารกิจด้านส่งเสริม วิจัย และตรวจสอบด้านการแข่งขัน ได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนทิศทางนโยบายสนับสนุนประเทศเดินหน้าสู่เป้าหมาย Net-Zero  ในเวที “Climate Action Leader Forum รุ่น 3” หรือ CAL Forum #3  ซึ่งจัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
โดยได้กล่าวถึงการดำเนินงานของสำนักงาน กขค. ที่มีบทบาทต่อการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นความท้าทายของการบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้า เพื่อช่วยให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งถือเป็นเป้าหมายสำคัญทั้งในส่วนของการแข่งขันทางการค้าและการพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวในอนาคต
 
ทั้งนี้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวนั้น ที่สำคัญคือต้องสร้าง Ecosystem ที่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่การผลิต รวมทั้งต้องมีระบบตรวจสอบและรับรองมาตรฐานที่เชื่อถือได้  ทำให้การประกอบธุรกิจในตลาดสีเขียวมีต้นทุนที่สูงกว่าธุรกิจผลิตสินค้าปกติ  การแข่งขันในตลาดนี้อาจจำเป็นต้องมีการร่วมมือกันในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ แบ่งปันทรัพยากร หรือขอรับการอุดหนุนจากภาครัฐ รวมทั้งกำหนดมาตรฐานและเงื่อนไขทางการค้า  ซึ่งอาจมีบางพฤติกรรมที่ขัดต่อกฎหมายแข่งขันทางการค้า
 
สำนักงาน กขค. จึงได้ทำการศึกษาติดตามโครงสร้างตลาดดังกล่าว และต้องหาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว สร้าง Ecosystem ที่มีการแข่งขันที่เป็นธรรม  และการสนับสนุนประเทศเดินหน้าไปสู่เป้าหมาย Net Zero ในอนาคต