สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

TRADE COMPETITION COMMISSION OF THAILAND

กิจกรรม

 

สำนักงาน กขค. เผยแพร่ความรู้หัวข้อ “กฎหมายการแข่งขันทางการค้าพื้นฐานสำหรับธุรกิจ ผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์” ให้แก่บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน กขค.) โดย นายมนยศ วรรธนะภูติ รองเลขาธิการ ภารกิจด้านส่งเสริมวิจัย และตรวจสอบด้านการแข่งขัน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าพื้นฐานสำหรับธุรกิจผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ ให้แก่พนักงาน ของบริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญ ของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า และส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติทางการค้าได้อย่างถูกต้อง สำหรับการเป็นผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตและการประกอบผลิตภัณฑ์รถยนต์บรรทุกรถโดยสารและผลิตชิ้นส่วนรถยนต์บรรทุกและรถโดยสาร