สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

TRADE COMPETITION COMMISSION OF THAILAND

กิจกรรม

 

ขอเชิญ คณาจารย์นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษา ร่วมส่งผลงานบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน

สัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อการเสริมสร้างความตระหนักรู้กับการแข่งขันทางการค้า “Competition Policy Symposium”
กรกฎาคม 2567 ณ กรุงเทพมหานคร  (วัน เวลา และสถานที่ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
 
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน กขค.)
ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ร่วมส่งผลงาน
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน ในประเด็น...

1. การกระจุกตัวและการพัฒนาของเศรษฐกิจ
(Concentration, Competition, and Economic Development)
2. นโยบายการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับตลาดดิจิทัล
(Competition Policy for Digital Markets)
3. นโยบายการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืน
(Competition Policy, Climate Change, and Sustainability)
4. นโยบายการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(Competition Policy and Public Procurement)
 
กำหนดการ
วันเปิดรับบทคัดย่อ: 10 พฤษภาคม 2567
วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ: 19 พฤษภาคม 2567
วันสุดท้ายของการส่งเอกสารฉบับเต็ม: 2 มิถุนายน 2567
ลงทะเบียนเข้าร่วม: 19 พฤษภาคม–30 มิถุนายน 2567
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณลัทธพล วงศ์อนันต์ email: [email protected]
และคุณวัชราภรณ์ เที่ยงศรีเกลี้ยง email: [email protected]
โทรศัพท์ 0-2199-5409