สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

TRADE COMPETITION COMMISSION OF THAILAND

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

 

 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ของสำนักงาน กขค. 
 (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

 
O1 โครงสร้าง โครงสร้าง  
O2 ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร  
O3 อำนาจหน้าที่ อำนาจหน้าที่  
O4 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน  
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์  
O6 Q&A Q&A  
O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  
O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2567
- แผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2567
 
O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2566
รายงานผลความสำเร็จ พ.ศ.2566
 
O10 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการหรือมาติดต่อ คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการหรือมาติดต่อ  
O12 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  
O13 E-Service E-Service  
O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ  
O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
O17 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี  
O18 แผนการบริหารหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล  
O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  
O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม การขับเคลื่อนจริยธรรม  
O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
O24 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประกาศเจตนารมย์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่  
O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy  
O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy  
O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา    
O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  
O31 รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  
O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
O35 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน