สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

TRADE COMPETITION COMMISSION OF THAILAND

ความเป็นมาของ

คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

 
1
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.)

เป็นกลไกหลักในการกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ซึ่งในอดีตพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 กำหนดให้โครงสร้างของคณะกรรมการมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นกรรมการ และคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งต้องมาจากภาคเอกชนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง โดยมีอธิบดีกรมการค้าภายในซึ่งเป็นเลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งจะเห็นว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการในขณะนั้น มีจำนวนมากถึง 16 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่มากเกินไปอย่างเห็นได้ชัด ขาดความเป็นอิสระ และไม่ได้ทำงานเต็มเวลา ทำให้ไม่สามารถนัดประชุมได้ส่งผลให้การพิจารณาเรื่องร้องเรียนล่าช้าไปด้วย เนื่องจากขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

 

 
ในยุคของการปรับแก้กฎหมายจนกลายมาเป็นพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการจึงได้ปรับปรุงให้ที่มาของคณะกรรมการต้องดำเนินการผ่านกระบวนการสรรหา โดยกฎหมายได้กำหนดองค์ประกอบไว้ 9 คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งกระบวนการสรรหาดังกล่าวจะต้องแล้วเสร็จภายใน 270 วัน

2
 

 
3
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

กำหนดให้มีคณะกรรมการ จำนวน 7 คน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน (หน่วยงานกำกับดูแลด้านการแข่งขันทางการค้าที่เป็นสากล คณะกรรมการจะมีจำนวน 5-9 คน) ประกอบด้วย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอื่นอีก 5 คน โดยปฏิบัติงานเต็มเวลา มีวาระ 4 ปี ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระ ซึ่งคณะกรรมการชุดแรกตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) มีคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 350/2561 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561