สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

TRADE COMPETITION COMMISSION OF THAILAND

ช่องทางร้องเรียนพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรม

 

ช่องทางที่ 1

เดินทางมายื่นหนังสือด้วยตนเอง หรือ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน กขค.)
ชั้น 5 อาคารจอดรถ 5 ชั้น (BC) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
วิธีการเดินทางมาสำนักงาน​

ช่องทางที่ 2

สายรับเรื่องร้องเรียนพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรม
02-199-5416 (ในวันทำการ เวลา 8:30 - 16:30 น.)

ช่องทางการร้องเรียน


ยื่นหนังสือ / ร้องเรียนโดยวาจาด้วยตนเอง / หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์

ได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า อาคารจอดรถ 5 ชั้น (BC) ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรม

โทร 02-199-5416  (ในวันทำการ เวลา 8:30-16:30 น.)