สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

TRADE COMPETITION COMMISSION OF THAILAND

พระราชบัญญัติการแข่งขัน ทางการค้า พ.ศ. 2560