กิจกรรม

 

สำนักงาน กขค. โดยฝ่ายกิจการต่างประเทศ และ ฝ่ายเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วม เป็นเจ้าภาพร่วมกับองค์กรกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าแห่งญี่ปุ่น (Japan Fair Trade Commission) และสถาบันธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank Institute) จัดการประชุมกฎหมายและนโยบายการแข่งขันทางการค้าแห่งเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 15

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน กขค.) โดยฝ่ายกิจการต่างประเทศ และ ฝ่ายเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วม เป็นเจ้าภาพร่วมกับองค์กรกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าแห่งญี่ปุ่น (Japan Fair Trade Commission) และสถาบันธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank Institute) จัดการประชุมกฎหมายและนโยบายการแข่งขันทางการค้าแห่งเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 15 (The 15th East Asia Conference on Competition Law and Policy) #EAC2023 #EAC15th ณ โรงแรมนิกโก กรุงเทพ ซึ่งเป็นการประชุมต่อเนื่องจากการประชุมผู้แทนระดับสูงด้านนโยบายการแข่งขันทางการค้าแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 18 (The 18th East Asia Top Level Officials’ Meeting on Competition Policy) #EATOP สำหรับผู้แทนระดับสูงขององค์กรกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก จำนวน 18 องค์กร หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นด้านการแข่งขันทางการค้าที่สำคัญ ได้แก่ ความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาการแข่งขันทางการค้าผ่านการเผยแพร่ความรู้ และความสำคัญของนโยบายและกฎหมายการแข่งขันทางการค้าที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเอเชียตะวันออก อันจะเป็นการสนับสนุนการดำเนินนโยบายและบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของไทยอย่างมีประสิทธิภาพ


ติดต่อเรา

  • map
  • อาคารจอดรถ 5 ชั้น (BC) ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
    เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

  • สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
     Visits: 779709