กิจกรรม

 

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน กขค.) โดยฝ่ายเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วม จัดงานพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแข่งขันทางการค้า ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า กับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน กขค.) โดยฝ่ายเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วม จัดงานพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแข่งขันทางการค้า ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า กับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ณ ห้องไดมอนด์ บอลรูม 2 ชั้น 4 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายไมตรี สุเทพากุล ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า และนายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
โดยการลงนาม MoU ในครั้งนี้มีขอบเขตความร่วมมือ ประกอบด้วย
1. การสร้างการตระหนักรู้ ส่งเสริม และปลูกฝังวัฒนธรรมการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม
2. การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าในวงกว้าง
3. การสนับสนุนบุคลากรเป็นวิทยากร รวมถึงการร่วมกันจัดการอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด และการพิจารณาพฤติกรรมตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสนับสนุนการพัฒนา ปรับปรุงกฎระเบียบให้เท่าทันสภาพแวดล้อมการประกอบธุรกิจที่เป็นปัจจุบัน
5. การสนับสนุนข้อมูลและสารสนเทศที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของทั้ง 2 หน่วยงาน
นอกจากพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ แล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมไฮไลท์ที่สำคัญได้แก่ การกล่าวปาถกฐาพิเศษ หัวข้อ “โอกาสของ ภายใต้การแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รักษเกชา แฉ่ฉาย กรรมการการแข่งขันทางการค้า และการเสวนา หัวข้อ “ SMEs รอดได้ ในสนามแข่งขันที่เป็นธรรม” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยนายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ รองประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร รองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย นายธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด นายราชิต ไชยรัตน์ กรรมการและเลขาธิการสมาคมการค้าสตาร์ตอัพไทย และดำเนินรายการโดยนายชลากร ภู่เจริญ นักวิชาการแข่งขันทางการค้า สำนักงาน กขค.
 


ติดต่อเรา

  • map
  • อาคารจอดรถ 5 ชั้น (BC) ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
    เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

  • สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
     Visits: 779832