กิจกรรม

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า พร้อมด้วย พ.ต.ท.พงศ์อินทร์ อินทรขาว ที่ปรึกษาด้านการสืบสวนสอบสวน สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร

วันที่ 12 ถึง 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า พร้อมด้วย พ.ต.ท.พงศ์อินทร์ อินทรขาว ที่ปรึกษาด้านการสืบสวนสอบสวน สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอย่างเสรีและเป็นธรรม ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 แก่ ผู้ประกอบธุรกิจโรงงานน้ำแข็งและน้ำดื่ม ฟาร์มเลี้ยงสุกร เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย และผู้จำหน่ายเนื้อสุกร ณ ห้องประชุมเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร พร้อมทั้งตรวจสอบสถานการณ์การประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำแข็ง รวมถึงสุกร ซึ่งการลงพื้นที่ดังกล่าวเป็นการดำเนินงานเชิงป้องปรามในรูปแบบการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกหน่วยงาน ได้แก่ ฝ่ายแสวงหาข้อเท็จจริงทั่วไป ฝ่ายเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ฝ่ายวิเคราะห์โครงสร้างและระบบธุรกิจสินค้าบริโภค และ ฝ่ายวิเคราะห์โครงสร้างและระบบธุรกิจสินค้าอุปโภค โดยผู้อำนวยการฝ่ายได้มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่ม ประกอบด้วย นางณัฐยาธ์ ธำรงธนเศรษฐ หัวหน้ากลุ่มแสวงหาข้อเท็จจริง 1 นางสาวปิยาพัชร ทับอินทร์ หัวหน้ากลุ่มแสวงหาข้อเท็จจริง 2 นางสาวเกษดา สุทธิรัตน์ หัวหน้ากลุ่มเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า นายชลิต สวัสดิโภคิน หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์โครงสร้างและระบบธุรกิจ 1 ว่าที่ร้อยตรีเอก ขุทรานนท์ หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์โครงสร้างและระบบธุรกิจ 2 ร่วมลงพื้นที่ โดยได้ประสานความร่วมมือในการลงพื้นที่ดังกล่าวจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร


ติดต่อเรา

  • map
  • อาคารจอดรถ 5 ชั้น (BC) ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
    เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

  • สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
     Visits: 779923