สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

TRADE COMPETITION COMMISSION OF THAILAND

กิจกรรม

 

สำนักงาน กขค. บรรยายให้ความรู้ผู้ประกอบธุรกิจภาคการผลิตหัวข้อ “เอกชนไทยกับมิติใหม่แห่งการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม”

เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน กขค.) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจภาคการผลิต หัวข้อ “เอกชนไทยกับมิติใหม่แห่งการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม” ในกิจกรรมการถอดบทเรียนแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมบรรษัทภิบาลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ณ โรงแรมกราฟ โฮเทล รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยการบรรยายในหัวข้อดังกล่าว จะมีขึ้นอีก 2 ครั้ง ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2567 สำหรับผู้ประกอบธุรกิจภาคการค้าและบริการ และวันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 สำหรับผู้ประกอบธุรกิจภาคก่อสร้าง