สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

TRADE COMPETITION COMMISSION OF THAILAND

กิจกรรม

 

สำนักงาน กขค. จัดบรรยายหัวข้อ “กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการรวมธุรกิจ” ให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์โทมัส อไควนัส มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน กขค.) โดยฝ่ายเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ โทมัส อไควนัส มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิศวาท สุคนธพันธุ์ จัดบรรยายหัวข้อ “กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการรวมธุรกิจ” ผ่านทางออนไลน์ ให้แก่นักศึกษารายวิชาองค์กรธุรกิจ (LL 3210) ระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์โทมัส อไควนัส มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี 1) นายชลากร ภู่เจริญ นักวิชาการแข่งขันทางการค้า 2) นายทักษดนัย นาคา นักวิชาการแข่งขันทางการค้า ฝ่ายกำกับดูแลการรวมธุรกิจ สำนักงาน กขค. เป็นวิทยากร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแข่งขันทางการค้า ระหว่าง สำนักงาน กขค. กับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ