สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

TRADE COMPETITION COMMISSION OF THAILAND

กิจกรรม

 

สำนักงาน กขค. จัดบรรยายหัวข้อ “สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า” ให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน กขค.) โดยฝ่ายเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และแผนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบรรยายหัวข้อ “สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ให้แก่นักศึกษารายวิชากฎหมายการแข่งขันทางการค้า (178329) ระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าได้มอบหมายให้ หม่อมหลวงปรียทิพย์ เทวกุล ผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วม เป็นผู้บรรยาย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว อยู่ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแข่งขันทางการค้า ระหว่าง สำนักงาน กขค.กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่