สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

TRADE COMPETITION COMMISSION OF THAILAND

กิจกรรม

 

สำนักงาน กขค. นำโดยนายมนยศ วรรธนะภูติ รองเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า หารือร่วมกับกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา สำนักงาน กขค. นำโดยนายมนยศ วรรธนะภูติ รองเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ภารกิจด้านส่งเสริม วิจัย และตรวจสอบด้านการแข่งขัน พร้อมด้วย นายธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลการรวมธุรกิจ เรืออากาศเอก ดร.ชินวัฒน์ หรยางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างและระบบธุรกิจสินค้าบริโภค และบุคลากร สำนักงาน กขค. ได้หารือกับ ดร.สราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน และผู้บริหารกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองการกำกับกิจการ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการกำกับประกอบธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง และธุรกิจท่อส่งน้ำมัน ซึ่งการหารือครั้งนี้ช่วยให้สำนักงาน กขค. ได้ทราบข้อมูลและแนวนโยบายเพื่อนำไปศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างและพฤติกรรมการประกอบธุรกิจของธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง และธุรกิจท่อส่งน้ำมัน รวมทั้งนำไปกำหนดรูปแบบการกำกับดูแลและตรวจสอบติดตามการรวมธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง