สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

TRADE COMPETITION COMMISSION OF THAILAND

กิจกรรม

 

สำนักงาน กขค. เผยแพร่ความรู้หัวข้อ “การแข่งขันทางการค้าในยุคโลกดิจิทัลไร้พรมแดน” ภายใต้หลักสูตร “ประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศชั้นสูง” (IP & IT BAR 2024)

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน กขค.) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒ โชคสุวัฒนสกุล อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หัวข้อ “การแข่งขันทางการค้าในยุคโลกดิจิทัลไร้พรมแดน” ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ผู้พิพากษาสมทบนักกฎหมายและผู้ที่สนใจ ซึ่งจัดโดย ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพฯ รัชดา และทางออนไลน์