สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

TRADE COMPETITION COMMISSION OF THAILAND

กิจกรรม

 

สำนักงาน กขค. เข้าร่วมการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนโยบายและกฎหมายแข่งขัน (Competition Policy and Law Group: CPLG) ครั้งที่ 1/2567 ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู : APEC Peru 2024

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2567 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน กขค.) โดย เรืออากาศเอก ดร.ชินวัฒน์ หรยางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างและระบบธุรกิจสินค้าบริโภค พร้อมด้วยนางสาวปาลิดา ปวงสุข นักวิชาการแข่งขันทางการค้า เข้าร่วมการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนโยบายและกฎหมายแข่งขัน (Competition Policy and Law Group: CPLG) ครั้งที่ 1/2567 ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย และส่งเสริมการพัฒนานโยบายการแข่งขันทางการค้า ความท้าทายในการกำกับดูแลการควบรวมธุรกิจ พฤติกรรมการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในตลาดดิจิทัล ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเขตเศรษฐกิจ รวมถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการบังคับใช้กฎหมายและพัฒนานโยบายการแข่งขันทางการค้า